Wykonuję kompleksowe pomiary elektryczne dla firm, instytucji publicznych, jak i klientów indywidualnych. Wykonywane przeze mnie pomiary są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Pomiary elektryczne w zakresie:

  • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),

  • Pomiar rezystancji izolacji,

  • Badania wyłączników różnicowo-prądowych,

  • Pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych,

  • Sprawdzanie oraz pomiar połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana sprawdzeniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom.

Nie daj się zaskoczyć Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej - wykonaj pomiary już dziś!

Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, (...) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Art. 93. Kto:

8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, podlega karze grzywny.

 

„Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych.” COBR "Elektromontaż", Warszawa 1999 r.

Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu pomiędzy sprawdzaniami
rezystancji izolacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
1. O wyziewach żrących nie rzadziej niż co rok nie rzadziej niż co rok
2. Zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co rok nie rzadziej niż co rok
3. Otwarta przestrzeń nie rzadziej niż co rok nie rzadziej niż co rok
4. Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) nie rzadziej niż co
5 lat
nie rzadziej niż co rok
5. Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) nie rzadziej niż co
5 lat
nie rzadziej niż co rok
6. Zagrożone pożarem nie rzadziej niż co rok nie rzadziej niż co rok
7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II i ZL III) nie rzadziej niż co rok nie rzadziej niż co 5 lat
8. Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II i ZL III) nie rzadziej niż co rok nie rzadziej niż co 5 lat
9. Pozostałe nie wymienione w p.1-8 nie rzadziej niż co
5 lat
nie rzadziej niż co 5 lat
  1. ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
  2. ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  3. ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.